INNA T FOR OUDIFU LI ZULIANG. MERCEDES-BENZ CHINA FASHION WEEK